ఒకే విషయంను ఎఱ్ఱన గారు పోతన గారు ఎలా చెప్పారో కొండల్ రెడ్డి గారు వివరిస్తారు : మొలక