శాంతి :-- వేముల శ్రీ వేమన శ్రీ చరణ్ సాయి దాస్ సిద్దిపేట.
చిరునవ్వు కలిగించు శాంతి 
నిశ్చలమైనట్టిది శాంతి 
తృప్తిని కలిగించేది శాంతి 
కోరికలు తగ్గినచో శాంతి 

ఆత్రుతను వదిలిన శాంతి 
మౌనంగాయున్నను శాంతి 
స్వీయ క్రమశిక్షణే శాంతి  
ఆరోగ్య మిచ్చును శాంతి 

నిశ్శబ్దానికి కేంద్రము శాంతి 
ఇంద్రియనిగ్రహమే శాంతి 
ఏకాగ్రత సమతుల్యం శాంతి 
వినయ విధేయతే శాంతి 

సద్గుణములుండుటే శాంతి 
హాయి నిర్మలమే శాంతి 
ఐక్యమత్యమే శాంతి 
పరిశుభ్ర ప్రశాంతతే శాంతి 

ఆశావాదమే శాంతి 
అహంకార నిర్మూలనమే శాంతి 
సంతృప్తిగా యుండుటే శాంతి 
అంతరంగ సంతోషమే శాంతి