*బొమ్మ*:-- డా.గౌరవరాజు సతీష్ కుమార్.

 అద్దంలో చూడమ్మా
అందాలా మాబొమ్మా
నవ్వులు రువ్వే బుజ్జమ్మా
మాయింటి బంగారు బొమ్మా !!