పాకాల అనిరుధ్--6 వ తరగతి--సంఘమిత్ర స్కూల్--నిజాంపేట్,హైదరాబాద్