పద్యాలు:-మమత ఐల-హైదరాబాద్-9247593432

 అంశం:-విమర్శలు
కం
కేసరి కైనను తప్పున
యీసడి దెప్పించునట్టి యీగల బెడదన్
వాసికి నెక్కిన వారికి
రాసుల కొలదిగ విమర్శ రాజ్యంబేలున్
ఆ.వె
సింహ మైన పడదె చిన్న యీగల గోల
యెంత వారినైన చింత పరచ
తగు విమర్శలెపుడు తర్కించి బాధించు
మనసు పెట్టి వినుము మమత మాట
తే.గీ
విలువ గలవారినైనను విడువవెపుడు 
పలువిమర్శల బాధలు కలతబెట్టు
చిన్న యీగలు సింహాల చెంతజేరి
నిక్కముగ విసిగించునే! నిజముకాద
 
తే గీ
జీవితమ్మెపుడు సవాళ్లు చేయబూని
రాళ్ళు రువ్విన విధముగా రచ్చ జేసి
విసురుచుండునెల్లప్పుడు వెతలు సల్ప
వీటి నెదిరించు వాడేను విజయుడెపుడు

కామెంట్‌లు