సున్నితం .రూపకర్త.:నెల్లుట్ల సునీత.కరోనా కష్టాల్లో మనోధైర్యం :-మైలవరపు వెంకట పద్మావతి.కలం పేరు.విజ్జెశ్వర్ .కాకినాడ. చరవాణి.9490480425 .
 06.).
ప్రతి  మనిషి  ధైర్యం తో
కష్టాన్ని ఎదుర్కోవాలి  మనోధైర్యమే  
మానవునికి   పట్టు   కొమ్మ .
చూడ చక్కని  తెలుగు సున్నితంబు.
07.
కరొనాతో  సైనికుల్లా  యుద్ధంచేసి 
మనిషి   తనకుతాను బయటి  ప్రపంచంతో సంబందాలు  
                            పెట్టుకోవాలి .
చూడ చక్కని తెలుగు సున్నితంబు.
08.
ఆత్మీయులను దూరం చేసిన
కరోనా  నిన్ను కనిపించనంత
దూరమునకు పంపితేనే
                      మాకానందము .
చూడ చక్కని తెలుగు సున్నితంబు .
                       
    09.
దేశాలాన్ని చుట్టి వచ్చిన
కరోనా నీవు మాఆత్మీయ
బంధువు కావు పారిపో.
చూడ చక్కని తెలుగు సున్నితంబు.
10.
  మామనస్సులలో బాధను నింపి
కన్నులో కార్చె0దుకు  నీరు
లేకుండా చేసినా ఏమిహాయి .
చూడ చక్కని తెలుగు సున్నితంబు.