*అక్షర తృతీయ!*:-డా.పి.వి.ఎల్.సుబ్బారావు.

 1.నేడు బంగారం కొంటే!
   ఏడాదంతా కొంటావటగా!
  అది అక్షయం అవుతుందట!
  నిన్ను *బతుకు క్షయం*
  అనే భయం వేటాడుతోందే!
2.నేడు ఓ మంచి పని చేయి,
   ఏడాదంతా అదే చేయి!
   నీ బతుకు క్షయమైనా!
   చేసిన మంచి అక్షయమేగా!
3.అన్నదానం! వస్త్రదానం!
    రక్తదానం! విద్యాదానం!
ఏ ఒక్కటైనా,ఏడాదంతాచేస్తే,
   నీ బతుకు అద్వితీయమే!
4.ప్రథమం ధర్మాచరణం!
   ద్వితీయం దైవస్మరణం!
  తృతీయం అనవసరమే!
 *అక్షర తృతీయ!*
          అనవసర ఆర్భాటమే!
5.వ్యాపారప్రపంచం!
   ప్రలోభాల వ్యాపారం!
   అందరూ అమ్మకాల బాట!
   కొందరికే లాభాల మూట!