"షాడో కవి భూషణ " బిరుదు గద్వాల సోమన్న కు ప్రదానం-శుభాకాంక్షలు, మొలక