ఆప్తవాక్యం!:-డా.పి.వి.ఎల్.సుబ్బారావు.
 1.వాక్యం రసాత్మకం కావ్యం!
   ఆప్తవాక్యం అనన్యశ్ర్రేయం!
2.నిండుచూలాలు,
   అపనిందతో
   అడవులపాలైన,
   సీతమ్మ!పాలిట,వాల్మీకి,
  వాత్సల్యం ఆప్తవాక్యమై,
  ఆశ్రమాన, ఆశ్రయమయింది!
2.విషాదమావరించి,
    విల్లంబులు,
    విడిచి పెట్టిన,
   విజయుడ్ని వెన్నుతట్టింది!
   *పరమాత్మ ఆప్తవాక్యం!*
  యుద్ధానికి సంసిద్ధం చేసింది!
  అంతిమంగా విజయుడిగా,
 నిలబెట్టింది!
4.ఆప్తవాక్యమే జీవితాన,
  కష్టాలకడలిన నావ,
  దుఃఖాంధకారాన తోవ,
  ఆవరించిన శోకం తొలగిపోవ!
5.నేడు,మనమంతా ఆర్తులం!
   ఒకరికొకరం పరమ ఆప్తులం!
   ప్రేమతో కూడిన పలకరింపు,
   అభిమానం నిండిన,.   
                      ఆప్తవాక్యం!
*క్షేమంగా, ఉన్నారా!*
  ఆ ఓదార్పు ఓర్పు నిస్తుంది!
 సంకటస్థితి ఎదిరించే నేర్పు,
                  నేర్పుతుంది!
 మార్పుకోరే వారందరికీ,
     *ఆప్తవాక్యమే తూర్పు!*