నర్స్ నైటింగేల్ -బాల గేయం :-- ఎం. వి. ఉమాదేవి నెల్లూరు

దీపం తోడి వనిత 
ఫ్లారెన్స్ నైటింగేల్ 
చేసే రోగుల స్వస్థత 
సంపూర్ణ దేవత స్టైల్ !

యుద్దానికి భయపడదు 
రోగులనసలు వదలదు 
గాయపడిన సైనికులకు 
ఆహారo మందులతో !

సంపదలో పుట్టికూడా 
సంఘంతో సేవ రూపం 
మరణాలను తరిమేజ్యోతి 
నైటింగేల్ సేవాభావం!

నర్సుల శిక్షణ నిచ్చే 
పుస్తకాలనూ వ్రాసే 
విప్లవాత్మక మార్పులు 
వైద్యంలోనూ తెచ్చే !

రెడ్ శాల్యూట్ నైటింగేల్ 
మదరాఫ్ నర్సింగ్ స్కూల్ !