మనసు - దివ్యo --ఆట వెలదులు ---ఎం. వి. ఉమాదేవి . నెల్లూరు
మనిషి నడచుచుండు మనసుకు లోబడి 
కష్టనష్టములను కలుగుచున్న 
అహము వీడకున్న ఆపదలెన్నియో 
మనసు మాయలాడి మరువబోకు!

పట్టు విడుపులేని పంతంబు నీకేల
గట్టు చేరి చేప గడుపలేదు 
మందితోడి బ్రతుకు మానసికబలమ్ము
వేదనలవి తొలగి విజయమందు!

పులినిజూచి నక్క పుట్టెడు వాతలు 
వేసుకోగ గొప్ప

వెఱ్ఱి గాదె 
పోల్చుకున్న తరిని పోవునుమనమేధ 
మనసులోన కొంత మర్మమెరుగు!

విశ్వమేలు వాడు వీలుగామనకిచ్చె 
మార్చుకోగ మనసు మహిమజూపు 
పరుల హితకరమ్ము పనియేది యైనను 
మంచి వారు జేసి మన్ననందు!