*అక్షర మాల గేయాలు*--*'ఠ' అక్షర గేయం*:- --వురిమళ్ల సునంద, ఖమ్మం-- 9441815722

 హఠం  ఎప్పుడూ చేయకు కన్నా 
అందరిలో చులకన అవుతావు
పఠనం చక్కగా  చేశావంటే
పదిమంది నిను మెచ్చెదరు
కమఠంలా ఇతరుల జోలికెళ్ళక
మఠంలో ఋషిలా ఉండాలి