*పసిడి బాలలు* :-మిట్టపల్లిపరశురాములు-- సిద్దిపేట-చరవాణి:9949144820
పాలనవ్వులపాపలు!
పసిడిబుగ్గలపిల్లలు!!
చాల అల్లరిజేయగా!
విరబుయునుమల్లెలు!!

ముసిముసినవ్వులచిన్నారి!
చల్లనిచూపులపొన్నారి!!
బుడిబుడినడకలబుజ్జాయి!
నగుమోమునవ్వులసిరి!!

ఇంటికివెలుగులుబాలలు!
కంటికి

జిలుగులుచిన్నలు!!
నవ్వులుజోరుగకురిపించె!
బుడతలుబంగరుబుగ్గలు!!

బాల్యముమళ్ళిరాదురా!
బడికివెళ్ళిచదువుమురా!!
పనికివెళ్ళకుపసివాడ!
చదివెమార్గముచూపురా!!