సముద్ర తీరం పోతిమి --బాల గేయం :---ఎం. వి. ఉమాదేవి. నెల్లూరు.
సముద్ర తీరం చూచుటకూ 
అమ్మ వాళ్ళతో వెళ్ళాము 
పెద్ద పెద్ద అలల ఘోషా 
మొద్దబ్బాయికి భయమే వేసే!

ఇసుకలోను ఎండ్ర కాయలు 
ఇటు అటు పాకే చిన్నజీవులు 
గవ్వలు,శంఖాలున్నాయి 
పడవలు,వలలూ ఉన్నాయి !

ఎంత భయమో ఈ జలధి 
యుగ యుగాల వాన నిధి 
ఎండకి వెళ్లిన నీటి ఆవిరే 
మేఘమునందు వర్షాలు !

హైలెస్సా అని జాలరులు 
తెప్పలో వేటకి వెళ్లారు 
ఒడ్డున ఉంది లైట్ హౌసు 
చీకట్లోన దారి చూపు !

 పల్లీ,సమోసా తిన్నాము 
చెలిమలో నీరు తాగాము 
ఒంటె, గుర్రం ఎక్కాము 
పదిరూపీకే మహారాజై !

 పసుపు,కుంకుమ తాంబూలం 
అమ్మ జలధిలో వేసినది 
అందరు దండం పెట్టాము 
గవ్వల హారం కొన్నాము !

సముద్ర స్నానం జాగ్రత్త 
చిన్న అలలలో చేయండి 
చేయి చేయి పట్టుకొని 
కాలికి పట్టు చూసుకొని !

సముద్ర తీరం బాగుంది 
మళ్ళీ రమ్మని అడిగింది !