ద్విపాత్రాభినయం.:-----డా.కె.ఎల్వీ.

 మద్యం 
                అమ్మడం అంటే 
                కొనుక్కోమనే కదా !
                అర్దం ...!
                మద్యం 
                ప్రాణానికి 
                హానికరం .....
                అయినా 
                కొనుక్కుని 
                తాగండి .....అంటే ..
                అల్పజీవుల జిహ్వ 
                ఆగనిస్తుందా ?
                దిక్కుతోచని 
                ఈ ....
                ద్విపాత్రాభినయం లో ,
                చివరకు ...మనకు ,
                విడోస్ కాలనీలే 
                మిగులుతాయ్ !!