అష్ట మూర్తులు:అగ్ని రూ పు డు - రు ద్రు డు (3) "శంకర ప్రియ.," శీ ల.,సంచార వాణి:. 99127 67098

 👌అగ్ని రూపుడు శివుడు
      పావకుడు నర్తకుడు
      భద్రం కరుడు రుద్రుడు
             ఓ తెలుగు బాల!
   
👌పరమేశ్వరుడు.. పంచ మహా భూతము లలో.. మూడవ దైన "అ గ్ని" రూపంలో విరాజిల్లు చున్నాడు. "రు ద్ర" నామముతో వ్యవహరింపబడు చున్నాడు.
👌 సాంబ శివుడు.. భక్తు లందరికీ క్షేమము, స్థైర్యం, ధైర్యము, విజయము.. మున్నగు వాటిని అనుగ్రహించు చున్నాడు. కనుక, "భధ్రం కరుడు". పవిత్రులు చేయు వాడు. కనుక, "పావకుడు". "నర్తనము" అనగా, లోక వ్యవహార నటనము చేయు వాడు. కనుక, "నర్తకుడు". జగన్నాటక సూత్ర ధారి.. శివుడు.
👌 "రుద్రు" డనగా.. ఈ సంసారము లోని దుఃఖములను పోగొట్టు వాడు. జీవులందరి హృదయము లందు; ప్రాణ రూపము లో ప్రకాశించు చున్నాడు. కనుక, "రు ద్రు డు"... అష్ట మూర్తు లలో మూడవ వాడు.
           * * * * *
        ( శ్రీ ఉమా మహేశ్వరు డే... అష్ట మూర్తి యైన జగ దీశ్వరుడు. అందు వలన, ఆగమ వేత్తలైన అర్చక స్వాము లందరు; "నిత్యార్చనా విధి" లో శ్రీ మహా శివ లింగ మూర్తి యైన స్వామి వారిని.. "ఓం రుద్రాయ, అగ్ని మూర్తయే నమః"! అని, పత్రము, పుష్పము లతో పూజించు చున్నారు! )