గీతాంజలి కావ్యం:- పిల్లి.హజరత్తయ్య: శింగరాయకొండజిల్లా : ప్రకాశంచరవాణి: 9848606573
51) రవీంద్రుని రచనలలో గొప్పది
ప్రపంచ సాహిత్యంలో మహోన్నతమైనది
గీతాంజలికి నోబెల్ లభించింది
*చూడచక్కని తెలుగు సున్నితంబు*

52) గీతాంజలి భక్తిగీతాలకు ప్రసిద్ధి
శ్రమ గొప్పతనాన్ని చాటింది
సృష్టిని ప్రేమభావంతో చూపింది
*చూడచక్కని తెలుగు సున్నితంబు*

53) స్వేచ్ఛా గీతానికి మానవరూపం
మానవ సంబంధాలకు మచ్చుతునక
మాతృభూమికి, దేశభక్తికి మాతృక
*చూడచక్కని తెలుగు సున్నితంబు


54) నేలను దున్నే రైతు
రాళ్లను పగలగొట్టే శ్రామికుడు
కనిపించే పరమాత్ములుగా ప్రస్తుతించింది
*చూడచక్కని తెలుగు సున్నితంబు*

55) మానసిక వికాసాన్ని వివరించింది
ప్రకృతిని యధేచ్చగా పలకరించింది
విజ్ఞానాన్ని స్వేచ్ఛగా విహరింప జేసింది
చూడ చక్కని తెలుగు సున్నితంబు
కామెంట్‌లు