*దాశరధి*: *మిట్టపల్లి పరశురాములు* *సిద్దిపేట* *చరవాణి:9949144820*

 కం
పట్టునువీడకసాగెను
గట్టిగనైజాముపైనగర్జనతోడన్
మట్టినికరిపించినతడు
పట్టముపొందింపజేసెపసిడితెలుగులన్
కం
కలమునుపట్టినకరములె 
బలమునుజూపియునుపోరునుపటిమతోడన్
కలతలులేకనెవెలిగెను
తెలగాణకవిగప్రసిద్దితేజమలరగన్
తే.గీ
జైలుగోడలమధ్యన-జడియకుండ
ఫరిమళమ్మగుపాటకు-పదునుబెట్టి
రాసిమెరిసెనుకవిగాను-రమ్యముగను
అగ్నిధారలుకురిపించి-నద్భుతముగ