చిత్రాలు :- ఎం.వేదశ్రీ 9వ తరగతి నారాయణ హైస్కూల్ నాన్న.. రామిరెడ్డి అమ్మ..సమత హైదరాబాద్