గజేంద్ర మోక్షం లోని పద్యాలను కొండల్ రెడ్డి గారు వినిపిస్తున్నారు వినండి : మొలక