దత్తపదులు:--మచ్చ అనురాధ-తెలుగు భాషోపాధ్యాయురాలుజి.ప.ఉ.పాఠశాల కుకునూర్ పల్లి, కొండపాక మండలం , సిద్దిపేట జిల్లా.
1.చంపకమాల
యతి,ప్రాస,పదము,అర్థము
యతి నియమంబులన్ తెలియ హాయిగ  పద్యము వ్రాయవచ్చునే,
సతిపతులోలె  ప్రాసలిల   సాగగ యర్థము భావముల్ నిడన్,
నతులిడు  జూడగన్ పదము నాణ్యత గల్గిన కావ్యశేఖరున్,
గతి మతి దప్పకుండ నిడ కైవస మౌనిల పద్యరాజముల్.

మర, కర , ధర, పర
2.చంపకమాల
మరణము తప్పదెప్పుడును మానవ లోకములోని జీవు లున్
కరముల సంపదుండినను గమ్మను జేరును బంధు జాలమున్,
ధరణిన ప్రాణమున్నపుడు త ప్పక  దానము జేయనెంచు చున్
పరహిత మైన సేవపరి పాటిగ సల్పిన  కీర్తి గల్గునో.