సూక్తిసుధ:-: *మిట్టపల్లి పరశురాములు* *సిద్దిపేట*

కం
నిక్కముచదువులుజదువుచు
చక్కగనేర్వగవలయుసజ్జనులుమెచ్చన్
లెక్కలనుసరిగజేయను
మిక్కిలిగుణములనుపొందమెచ్చునుప్రజలున్

మితముగనుతినగవలయును
అతిగనుభోజనముజేయనాయాసమగున్
గతిదప్పిపనులజేయగ
మతిదప్పునుమనుషులకునుమంచిదిగాదున్