తమ పనులే మేలు (బాల గేయము):-పెందోట వెంకటేశ్వర్లు, సిద్దిపేట.
నీటిలోని చేపలు 
గాలిలోన పక్షులు
నేలపైన జంతువులు
వాటికి ఎన్నొ ముప్పులు

చేస్తాయి స్నేహాలు
కలిసి మెలిసి ఉంటాయి
ఆడుతాయి ఆటలు
ఆనందంగా ఉంటాయి 

ధైర్యాన్ని చూపుతాయి
సమస్యలను ఎదిరిస్తాయి
తెలివిగానే ఉంటాయి
తమ పనులే మేలంటాయి.