ఆక్రెలిక్ పెయింటింగ్స్ :- కె.శ్రీరశ్మి. టీచర్ అమ్మ..సుజాత నాన్న. భద్రాచలం.