కాలపు సింధూరం:---: మచ్చ అనురాధ--తెలుగు భాషోపాధ్యాయురాలు--జి.ప.ఉ.పాఠశాల కుకునూర్ పల్లి, కొండపాక మండలం , సిద్దిపేట జిల్లా.
సీసమాలిక పద్యం
ఆషాడ మాసాన హాయిని గూర్చేడి
వర్షాలు కురియును వసుధ నందు,
పుడమితల్లి మురిసి పులకరించు జూడ
పచ్చని మొలకలా పదిలముగ,
ఆనంద మిచ్చేడి నారుద్ర పురుగులు
సింధూరము వలెను సేద్య మందు,
గాంచగన్ రైతన్న ఘనముగా ముదముతో
చేత నాగలి బూని చేయు పనులు,
దండిగా పంటలు ధాన్యము నిండగన్
కర్షకు నింటిలో కలల పంట,
కొత్తగా పెళ్లైన కూతుర్లు నత్తింటి
నుండియు వచ్చేరు నూతనంగ,
ఆడబిడ్డలు నంత హాయిగా గోరింట
చేతులందు నిడుచు చిందులేయు.

తేటగీతి.
రైతులు పనులు   జేయును  రాత్రి పగలు,
చేతి నిండపంటలు దీయు చేవగల్గి,
ప్రకృతి నేస్తము నారుద్ర పైడి పురుగు,
కాలమందు సింధూరము గాంచముదము.