వచన పద్యాలు :- చెన్నా సాయిరమణి MA తెలుగు
1)ఉజ్వల ఉద్బవ ఉషోదయ ఉషస్సుల 
ఉద్యాన ఉల్లాస ఉత్సాహపు 
ఉతృష్ట ఉన్నతి ఉన్నత ఉత్తమ భాష 
వినరా బిడ్డా !మన తెలుగు వైభవం !

2)ప్రత్యూష ప్రకీర్తి ప్రబంధ ప్రమోద 
ప్రదోష ప్రదక్షిణ ప్రణీత ప్రపంచ
ప్రణతుల ప్రద్యుమ్న ప్రధమ ప్రాచుర్య భాష 
వినరా బిడ్డా !మన తెలుగు వైభవం !

3)తెలింగ త్రిలింగ తెనింగ తెనుంగ
తెనుగ తురంగ తరంగ 
తరణి తత్వ తొలి తెలుగు భాష 
వినరా బిడ్డా !మన తెలుగు వైభవం !

4)సాహితీ సాగర సజ్జన సింధూర 
సుస్వరుప సుమధుర సోయగ సూక్ష్మ 
సునిశిత సరళ సుందర సృజన భాష 
వినరా బిడ్డా !మన తెలుగు వైభవం !

5)పులకింత పరిమళ పరమోత్సాహ
పరమ ప్రీతియగు పూజ్యనీయ
పుణ్య ఫలమిచ్చు పవిత్ర భాష 
వినరా బిడ్డా !మన తెలుగు వైభవం !