చిత్రాలు : డి.సుహాస్ రెడ్డి. 6వక్లాస్ తక్షశిల పబ్లిక్ స్కూలు. అమ్మ..విజయభవాని--నాన్న..కృష్ణారెడ్డి
 

కామెంట్‌లు