చెరువులు-జీవాధారం:---కటుకం రాజయ్య--తెలుగు భాషోపాధ్యాయులు-చరవాణి సంఖ్య:9441560232
కం:చెరువులె జీవాధారము
     చెరువులు నిండిన కరువులు చెంతకు రావున్
     చెరువులుసతతము తప్పక
      పరులకు హితమును నొసగును పక్కగ యెపుడున్!!

భావము:చెరువులే సకల జీవకోటికి జీవనాధారమౌతుంది.చెరువులు నిండినట్లయితే కరువులు దరకి చెరవు.చెరువులు ఎప్పుడైనా  ఖచ్చితంగా పరులకు మేలునే చేస్తాయి.


కామెంట్‌లు