చిత్రం :-జి.ఆకాష్ కుమార్ 9వ తరగతి పి.ఎన్. ఎం.హైస్కూల్ కూకట్ పల్లి, హైదరాబాద్ పంపినవారు హిందీ టీచర్ పి విజయలక్ష్మి


 

కామెంట్‌లు