డా.వై.ఎస్.రాజశేఖరరెడ్డి--పద్యశ్రద్ధాంజలి"!:-"సాహితీసన్మిత్ర"కట్టరంజిత్ కుమార్--తెలుగు ఉపన్యాసకులుసిద్ధిపేటచరవాణి :- 6300474467

 01.
ఆ.వె.
"పాదయాత్రజేసిప్రజలకష్టాలను"
"తెలుసుకొనెనుగాదెవిలువతోడ"
"రాజశేఖరుండురాజకీయమునందు"
"మణిగవెల్గితానుమాన్యుడయ్యె"!!!
02.
ఆ.వె..
ప్రజలకుపకరించెపథకాలుచేపట్టి
రాష్ట్రప్రగతికోరెరమ్యముగను
అగ్రగామివోలె"ఆంధ్రప్రదేశును"
నిలిపినట్టిగొప్పనేతయతడు!!!
03.
ఆ.వె.
"పేదవారికెపుడుపెన్నిధియైనిల్చి"
"ఆడపడుచులకునుఅండయయ్యి"
"రాష్ట్రకీర్తిచాటిరంజిల్లజేసిన"
"రాజశేఖరుండురత్నమెపుడు!!!"
04.
ఆ.వె.
పోలవరముద్వారపొలములకునునీరు
అందజేసిపంటలన్నిపండు
నటులకృషినిసల్పెనారాజశేఖర
"రెడ్డిగారుస్వర్ణకడ్డిమనకు"!!!
05.
ఆ.వె.
స్థాపితంబుజేసె"జలయజ్ఞము"మరియు
"రచ్చబండ"లాంటిముచ్చటయ్యె
మిగులకార్యములకుతగురీతియేర్పాట్లు
చేసినట్టిబహుళసేవకుండు!!!
06.
ఆ.వె.
కాంగిరేసుపార్టికమనీయవైఖరుల్"
"వివరముగనుజెప్పెసవినయముగ"
"కార్యకర్తలకునుకర్తవ్యమునుబోధ"
"జేసెచతురశాలిచేవతోడ"!!!

కామెంట్‌లు