జమలాపురంకేశవరావు -పద్యాంజలి"!;-"సాహితీసన్మిత్ర"కట్టరంజిత్ కుమార్--తెలుగు ఉపన్యాసకులుసిద్ధిపేటచరవాణి :- 6300474467

 01.
తే.గీ.
ఖమ్మమందునజన్మించి;నమ్మకముగ
ప్రజలపక్షాననిలబడిపాటుపడియు
"దుష్టనైజాముపాలనకష్టమనుచు"
ఎదురుతిరిగియుపోరాడెబెదురులేక!!!
02.
తే.గీ.
అటు "వయోజనవిద్య"కై పటుతరముగ
"రాత్రిబడులనేర్పర్చియులక్షణముగ"
"బడుగుబలహీనవర్గాలప్రజలకెపుడు"
"తోడుగానిల్చియున్నట్టినీడయతడు"!!!
03.
తే.గీ.
"మనతెలంగాణపల్లెల్లో కనులవిందు"
"పొత్తమాలయాలనునెన్నొచిత్తమలర"
"స్థాపితముజేసివిద్యకైశక్తియుతము"
"ముందుకేగియునడిపించిపూజ్యుడయ్యె"!!!
04.
తే.గీ.
"గాంధిసిద్ధాంతములకునాకర్షితుడయి"
"ఉద్యమంబునుసలిపినయుత్తముడిగ"
"గాంధిచేతమెప్పునుపొందికార్యములను"
"పూర్తిగావించెయానాడుభూరిగాను"!!!
05.
తే.గీ.
ఈ "తెలంగాణసర్దారు" ఖ్యాతిగాంచి
"ప్రజలమనిషిగాకేశవరావుగారు"
"మన్ననలనొందిమాన్యుడైమహినివెలిగి"
"రాజ్యసభకెన్నికైనట్టిరత్నమతడు"!!!కామెంట్‌లు