పర్యావరణాన్ని రక్షిద్దాం(బాలగేయం):-చైతన్య భారతి పోతుల హైదరాబాద్7013264464
పల్లవి:-
ఓంకార రూపా ఓ గణపయ్య
విఘ్నాలు తొలగించు మా గణపయ్య//2//

చరణం:-1
వనములు తిరిగి ఆకులు తెచ్చి
తీరొక్కపులతో కొలిచెమయ్యా
జపములు తపముల సాధనతో
తొలిపూజ నీకే ఓ విఘ్నరాజా
//ఓంకార//

చరణం:-2
పార్వతి తనయా గజముఖ వదనా
రయమున రావా లంబోదరా
చదువులు సాగే మార్గం చూపి
సందడి చేయగ రావయ్యా
//ఓంకార//

చరణం:-3
పిండిబొమ్మకే ప్రాణం పొసే
పార్వతి మాతా రక్షణకోసo
మట్టి గణపతినే మసమంత పెడుదo
పర్యావరణం రక్షణ కోరి
//ఓంకార//

చరణం:-4
మంచి మనసున్న చాలు
మహిమగల దైవం కోసం
ప్రకృతితో మమేకమయ్యి
ప్రాణమిల్లు కుందాం
//ఓంకార//కామెంట్‌లు