గుర్రాల ముత్యాల హారాలు.-గుర్రాల లక్ష్మారెడ్డి, కల్వకుర్తి.సెల్ నెంబర్ 9491387977.నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా.

 901) ఇంటిపేరు గుర్రాల వారు
         తెలుసుకొండి బ్రదరు
         కాకండి వర్రీ మీరు
         ఐతే నేను బేజారు !
902) కావాలి మీ మన్ననలు
       మేం కోరే విన్నపాలు
        వద్దు మీకు కోపాలు
        పెట్టండి ఇక దీపాలు!
903) కావాలిగ మీ సాయం
        ఉండదు మాకు భయం
         ఔతుంది అది అభయం
          మాకిదిమో  విజయం !
904) స్పందిస్తారని తెలుసు
         చేయను నేను అలుసు
         ఇక మీరేగా మా బాసు
         అని చెప్పె మా వాసు !
905)మీ మాటను కాదనను
        మీతో కలిసి వస్తాను
        చేయూత మీకు ఇస్తాను
        సలాం ఇక నే చేస్తాను.
906 కలవాలి మీరంతా
      నిలవాలి మాచెంతా
     చెప్పెను దేవాంతా
     విప్పెనుగా కథంతా!
907) ఉండండి అండగా
        మేమంతా నిండుగా
       చేయమా పండుగా
       ఉండంలే మొండిగా !
908) పార్టీ కూడా ఇస్తాము
        కలరు కూడా పూస్తాము
        మ్యాజిక్ షో చేస్తాము
       మిమ్ముల మెప్పిస్తాము !
909) మీకు అనుమానం వద్దు
        మా సందిటకొస్తే ముద్దు
         పోగ్రామ్ చేయము రద్దు
         హామీ ఇస్తున్నాం సిద్దు !
910) మంచి చెడు తెలిసినోళ్ళు
         సహనమూ ఉన్నోళ్లు
         అనుభవం కలిగనోళ్ళు 
         నిదానం చేసెటోళ్లు  !
911) ఆలోచన చేయండి
        తోడుగా ఉంటా మండి
        సగం సగం మంచిదండి
        సందేహం వద్దండి.  !
912)అవకాశం వచ్చింది
         ఆశ కూడా హెచ్చింది
         ఏది నీకు నచ్చింది
        చెప్పు నాకు ఇచ్చేది !
913) ఇచ్చిందే పుచ్చుకుంట
         మీ ఇష్టం అని అంట
          మీతో లేదు తంట
         ఇక నేనిక ఉంట !
914) చేయకండి ఆలస్యం
         పాటించండి రహస్యం
         మానండి ఇక దాస్యం
         చేయకండి అపహాస్యం !
915) పనిలో ఉన్న ఆసక్తి
         మేధస్సు ధీయుక్తి
         ఇచ్చు అనంతశక్తి        
          అప్పుడు కల్గు అనురక్తి  !.
916) మీవారు బెదిరిస్తున్నరు
          మమ్ముల అదిరిస్తున్నరు
          సూదులు ఇస్తామన్నరు
           చేయొద్దు  ఫికరన్నరు !
917) చేరుకోండి మీ గోల్
          కట్టండి మీ వాల్
           వద్దులే సవాల్
            చేస్తున్నగా కాల్  !
918) ఉన్నవిగా బదిలీలు
         అందులో ఎన్నో లీలలు
          కల్పించే సర్కారు కలలు
           ఉద్యోగులేమో బేలలు !
919) ఇవి బదిలీల గాలులు
          డబ్బు వసూల్ల వలలు
           పడి లేస్తున్న అలలు 
          విసిరేటి సవాలులు !
920) నడుస్తున్నది గోల్మాల్
         చేస్తారు ఫోన్  కాల్
         తీస్తారులే దివాల్
          అవుతారు అలాల్ !
921) ఒకటే డబ్బుల గల గల
          అందరికి ఇవి కిలకిల
          ఇంకొందరికి వల వల
           మరికొందరికి గులగుల !
 
922) ఆఫీసుల్లో అలజడి
          ఉద్యోగుల్లో ఒరవడి
          ఒకరికి ఒకరు ముడిపడి
         అంటించుకుంటారు తడి !
923) అక్కడ ఉన్నది ముంపు
        ఇక్కడ ఉన్నది సంపు
          నీవు చేయాలి జెంపు
          అది నీ యొక్క తెగింపు !
924) ఆడవారి అప్పగింతలు
           కడుతున్నరు గంతలు
            సాగుతున్నవి ఫంతాలు
             భలే ఉన్నారు ఇంతులు !
925) వాటాలు తేలుద్దాం
         భాగస్తుల పిలుద్దాం
          అటో ఇటో తేల్చేద్దాం
          రాద్ధాంతం ముగిద్దాం !
926) కూల్చొద్దు కొంపలు
         తేవద్దు తలవంపులు
         కావులే అవి ఇంపులు
          ఇక వేసుకో లెంపలు !
927) చెప్పడం వెరీ సింపులు
        చేయకురా జెంపులు
       కావద్దు తెగతెంపులు
        ఐతే కల్లందింపులు !
928) జరిగిన తప్పు ఎవరిది?
          చెప్పరా ఇక నా మరది
           తప్పులు ఒప్పుకున్నది
            ఇకపై చేయనన్నది !
929)) మెరిసింది పండు వెన్నెల
            కురిసింది మన కన్నల
            జాబిలి వెలిసె తోవల
             వేసేద్దాంరా  పూమాల !
930) జోరు జోరుగా వాన
         గాలితో కలిసిన జాన
          మనం ఇక సోజాన
          గానం బాజా బజాన !
931) ఎగురుతున్న రామచిలుక
         తరుముతున్న గోరింక
         కలసి పోయేదే వంక
         చెప్పవా నీవింక  !
932) కరోనా అనాధలు
         పడుతున్నారురా వెతలు
         పత్రికల్లో వారి కథలు
          వేస్తున్నారు దాతలు !
933) ఆడ ఉంది అతివృష్టి
          ఈడ  అనావృష్ట
          ఏడ కుంభవృష్టి
          ఇది దేవుని సృష్టి !
934) నీ అందం బంగారం
         ఒళ్ళేమో శృంగారం 
          ఏమి నీ సింగారం
           హృది ఆయె అంగారం !
935) విరిచిందిలే ముక్కు
         చూస్తున్నది ఆ దిక్కు
         ఆడోళ్ళది ఇక లక్కు
          తేల్చేసింది ఆ సక్కు !
936) మేము అడిగింది ఏంటి?
         మీరు చెప్పేది ఏంటి?
          ఆలోచించమని అంటి
           అంతలో వచ్చె బంటి !
937), అదిగద్వాల రైలుబండి
         సమయానికి రాదండి
         మీకు తెలియదా అండి
         ఇప్పుడు తెలుసుకోండి !
938) తప్పు క్రికెట్ పిచిదా
       పెట్టుకున్న వాచిదా
        చెప్పేసిన కోచిదా
       చెప్పు నీవు ఓ దాదా !
939) తలపెట్టకు ద్వేషం
         అదిఅతి పెద్ద దోషం
          వేయకు దొమ్మరి వేషం
           నిలువునా నీకు విషం !
940) అవిగో చిట్టడవులు
         విగో పుట్టగొడుగులు
          చూసి వేయి అడుగులు
           కాళ్లకేయి తొడుగులు !

కామెంట్‌లు