నారాయణి! నమోస్తు తే! "ఇంద్రాణి రూపిణీ" "శంకర ప్రియ.," శీల.,సంచార వాణి: ,99127 67098

 👌గజ వాహినివి నీవే!
     వజ్ర ధారిణి నీవె!
     ఇంద్రాణి! కిరీటిని!
     
               నారాయణి! శివాని!
 ( "నారాయణి" పదాలు., )      
🔯 పరం బ్రహ్మ రూపిణి, నారాయణి ... మహేంద్రుని శక్తి రూపిణీ! వజ్రాయుధమును దాల్చింది.ఇంద్రాణి... జనని!
🔯 శ్రీ మహారాజ్ని... ఇంద్రాణి, మాతృ శక్తి రూపమును ధరించి నది. వజ్ర, వైడూర్య, మాణిక్యాది మణులతో; వేల కన్నులతో ప్రకాశించు చున్నది. సప్త మాతృక లలో ఒకటి... ఇంద్రాణి!
🔯 ఆది పరాశక్తి యగు, పరమేశ్వరి కి... రెండు చేతులను జోడించి, భక్తి ప్రపత్తు లతో నమస్కరించు చున్నాను! అని, మన మంతా.. శ్రీమాతను ధ్యానించాలి!
🙏ధ్యాన శ్లోక రత్నము:
       కిరీటిని! మహా వజ్రే!
       సహస్ర నయనోజ్జ్వలే!
       వృత ప్రాణహరే చైంద్రి!
       నారాయణి! నమోస్తు తే!
( "నారాయణి స్తోత్రం".. శ్రీ దుర్గా సప్త శతి" ఏకాదశ అధ్యాయం లోనిది. నిత్యము పారాయణము చేయండి. )
కామెంట్‌లు