నారాయణి! నమోస్తు తే! "ఘంటాంబికా దేవి" "శంకర ప్రియ.," శీల.,సంచార వాణి: ,99127 67098
  👌నాద రూపిణి వీవె!
      దైత్య శమనివి నీవె!
      ఘంటాంబికా దేవి!
     
               నారాయణి!  శివాని!
 ( "నారాయణి" పదాలు., )      
🔯 పరం బ్రహ్మ రూపిణి, నారాయణి ... ఘంటాంబికా జనని, నాద రూపిణీ! ఆరాధకులను.. కన్న బిడ్డల వలె కాపాడు చున్నది, ఘంటాంబికా దేవి!
🔯 శ్రీ మహా రాజ్ని.. ఘంటాంబికా దేవి, జగమంతా ఘంటా నాదంతో నింపి; దానవుల తేజస్సును హరింప చేస్తుంది. సన్మార్గులను పాపముల నుండి విముక్తులను కావించు చున్నది, ఘంటాంబికా  జనని!
🔯 ఆది పరాశక్తి  యగు, పరమేశ్వరి కి... రెండు చేతులను జోడించి, భక్తి ప్రపత్తు లతో నమస్కరించు చున్నాను! అని, మన మంతా.. శ్రీమాతను ధ్యానించాలి!
🙏ధ్యాన శ్లోక రత్నము:
       హినస్తి దైత్య తేజాంసి
       స్వనేనా పూర్య యా జగత్ !
       సా ఘంటా పాతు నో దేవి!
       పాపేభ్యోzనః సుతానివ!
( "నారాయణి స్తోత్రం".. శ్రీ దుర్గా సప్త శతి"  ఏకాదశ అధ్యాయం లోనిది. నిత్యము పారాయణము చేయండి. )


కామెంట్‌లు