కట్టమంచి రామలింగారెడ్డి సాహతీ వైభవం (ఇష్టపదులు ):-ఎం. వి. ఉమాదేవి
భావ గంభీరతయు భావుకత కలిసినను 
కట్టమంచి వారిగ కవిత్వ తత్వమయ్యె 
 
చిరు ప్రాయ మందునే చిరయశము కలిగించె 
ముసలమ్మ మరణమను మూర్తి మంతపు గాథ 

పురాణాలు చదివియు పూర్తి యాధునిక కవి 
అమెరికా విద్యతో అలరారు మేధావి 

రాజ నీతిఙ్ఞతయు రమ్య భావన తోడ
వ్యాసములు పంచమిగ వ్యక్తిత్వమును చాటె!

చిత్తూరు జిల్లాకు చిరయశము కలిగింది 
విద్యార్థి దశలోను వెలుగొంద దీవెనల

బంగారు పతకమును బాగుగా పొందారు 
వక్తగా హేతువును వాసిగా రచనలను 

వివిధ ప్రాంతము లందు విశేష కీర్తియును 
బహుముఖ మేధావి బడులుండ వలెనంటు 

విద్యతో కలిగేటి విలువలను చాటారు 
సాహితీ విమర్శలు సరసముగ చేశారు!!


కామెంట్‌లు