వినాయక : అచ్యుతుని రాజశ్రీ
వీడేనమ్మా వినాయకా!వీడే వీడే వినాయకా!
1వక్రతుండము చూడండీ  ఏకదంతము చూడండీ 
చేటంతచెవులు చూడండీ 
గుజ్జు రూపము చూడండీ 

శివపార్వతుల కొడుకంట
కుమారస్వామి కి అన్నంట
సిద్ధి బుద్ధికి పతియంట
లాభం జయముల తండ్రంట

3కుడుము ఉండ్రం చాలండి 
గరికపూజలే చేయండి 
లంబోదరుడు ఇతడండీ
పిల్లల దేవుని చూడండీ 

4గుంజీలే తీస్తాము 
గణనాధుని కొలిచేము
బుద్ధిగ చక్కగ చదివేము
చల్లగ చూడుమ గణపయ్య


కామెంట్‌లు