*గణేశ*(బాలగేయం):- డా.గౌరవరాజు సతీష్ కుమార్.

 బుజ్జాయి చదువుల ఒజ్జవు నీవు
పూలతో నిను మేము అర్చింతుమయ్యా
విఘ్నసంతతిబాపె విఘ్నపతివి నీవు
వేగమే నిను మేము పూజింతుమయ్యా
ఎలుకవాహనమెక్కి ఏతెంచె స్వామీ
షోడశ పత్రితో అర్చింతుమయ్యా
కుడుములన్నీ నీకు నైవేద్యమిడెదమూ
మా ఇడుములన్నీ బాపుమో దేవా
వేయి ఉండ్రాళ్ళతో విందు జేతుము నీకు
విజ్ఞతగల చదువులు మాకివ్వుమో దేవా
కోటి రూపాలతో కొలువైన వయ్యా
బాలలూ పెద్దలను గావుమో దేవా!!


కామెంట్‌లు