"సూక్తిపద్యాంజలి"!!!;-"సాహితీసన్మిత్ర"కట్టరంజిత్ కుమార్-తెలుగుఉపన్యాసకులుసిద్ధిపేటచరవాణి:- 6300474467

 01.
తే.గీ.
ధనముశాశ్వతంబనిజనుల్ధరణియందు
విఱ్ఱవీగుచునున్నారువెఱ్ఱిగాదె
గుణముశాశ్వతంబనివారుకొంచమైన
తెలుసుకోలేకపోతుండెతెలివిమీర!!!

02.
తే.గీ.
గర్వరహితులైసతతంబుసర్వజనుల
నీసడించియుహింసించియెన్నొతీర్లు
బాధపెట్టుటసరికాదు,బోధజేసి 
వివరముగదెల్పెకవులంతవివిధముగను!!!

03.
తే.గీ.
పలుకుపలుకులోసుధలొల్కుపలుకుపలికి
పదముపదములోరసభావపదముచిలికి
శబ్దశబ్దమ్ములోగంధసౌరులద్ది
మాటలాడినమేల్గూరుమనుజలకును!!!


కామెంట్‌లు