*మూర్తిమత్వ వికాస శతకము**మాడుగుల నారాయణ మూర్తి*ఎం.ఎ.:ఎం.ఎడ్:ఎం.ఫిల్చరవాణి:9441139106

 (కందములు)
30.
చీకటి తిట్టుచు నుండకు
చేకొని వెలిగించుమయ్య చిన్నని దివ్వెన్
వేకువ జాగృతి సూచిక
చీకటుల జ్ఞానమౌను చెడగను మూర్తీ!!

కామెంట్‌లు