*మూర్తిమత్వ వికాస శతకము**మాడుగుల నారాయణ మూర్తి*ఎం.ఎ.:ఎం.ఎడ్:ఎం.ఫిల్చరవాణి:9441139106
 (కందములు)
32.
నిరతము కొత్తదనమ్మును
స్థిరమగునేకాగ్ర   చిత్తచేతన  మరయన్
కరమగు ఫలములు పొందిన
నరుడా!నిను మెచ్చగలరు నలుగురు మూర్తీ!!

కామెంట్‌లు