"పద్యమునకు-పద్యాంజలి"!!!;-"సాహితీసన్మిత్ర"కట్టరంజిత్ కుమార్--తెలుగుఉపన్యాసకులుసిద్ధిపేటచరవాణి:- 6300474467
 01.
కం.
"పదమరిపద్యమునేర్వగ"
"కదళీద్రాక్షరసపాకకమ్మదనంబున్"
"యిదిగోగ్రోలుచుబాలలు"
"నెదలోతునహాయినొందుమెప్పుడుజగతిన్"!!!

02.
కం.
"పద్యమువాణీకృతమై"
"పద్యమునవరసమయమయిప్రవహించుభువిన్"
"పద్యముతెలుగుకుహృద్యము"
"పద్యమునేర్వంగవలయుబాలలునెపుడున్"!!!

03.
కం.
"పద్యమురసనైవేద్యము"
"పద్యమువేయేండ్లనాటిపసిడియెసుమ్మీ"
"పద్యముమణిమయమకుటము"
"పద్యముఅమృతముసమంబువరమైనిల్చున్"!!!కామెంట్‌లు