"కవికేసరి డా.కపిలవాయిలింగమూర్తి గారి తృతీయవర్థంతి-పద్యాంజలి"!!!;-"సాహితీసన్మిత్ర"కట్టరంజిత్ కుమార్తెలుగుఉపన్యాసకులుసిద్ధిపేటచరవాణి:- 6300474467
 01.
ఆ.వె.
పాలమూరులోనప్రాశస్త్యమునుపొంది
కపిలవాయిగారుకావ్యములను
వ్రాసిడాక్టరేటువసుధపైనొందిన
సత్కవీశుడతడుసదయశీలి!!!

02.
కం.
విలువగుపరిష్కరణలను
తెలుగునజేసియుసతంబుతెగువనుజూపెన్
విలసితసద్గ్రంథాలు , క
పిలవాయిరచించిగొప్పపేరునువడసెన్!!!

03.
కం.
నాగర్ కర్నూలందున
కాగడగావెల్గులీనెకవివరుడతడున్
యోగియగుకపిలవాయియె
త్యాగధనుడు"శారదాంబ"దయనేపొందెన్!!!

04.
కం.
ఎన్నోరచనలుజేసియు
మన్ననలనుపొందినట్టిమాన్యుడుతానున్
వెన్నమనసున్నకవికిని
సన్నుతినేనందజేతుచరితార్థునకున్!!!

05.
కం.
నిరతముసాహితిరంగపు
పరిశోధనకైతపించిపాటుపడెనుగా
వరముగభాషాసేవను
స్థిరచిత్తముతోడసలిపిచిరయశమొందెన్!!!
కామెంట్‌లు