పద్యాలు ; -మమత ఐలకరీంనగర్9247593432
 కం
పరులని తెలిసిన వెంటనె
నర యంగుల జిహ్వనైన నాగక పెట్టున్
చురకలు; కల్మష గుణముకు
సిరిగల పలుకైన గాని చిత్రమెతోచున్ 
చ.
బుడతలకింపు లైనకథ మోదముతోడనువిందురే మరిన్
విడివడకుండ జెప్పుమని పిల్లలు పెద్దల నెంబడింతురే
గడుసరికూనలంతనువి కాసము చెందెడి చక్కటీకథల్
సులువుగ నేర్వవచ్చుమరి సున్నితచిన్నలు చిందులేయుచున్


కామెంట్‌లు