*మూర్తిమత్వ వికాస శతకము**మాడుగుల నారాయణ మూర్తి*ఎం.ఎ.:ఎం.ఎడ్:ఎం.ఫిల్చరవాణి:9441139106

 (కందములు)
45.
ప్రేరణ విద్యుత్సారము
తారలలోకాంతివోలి ధగధగ మెరియున్
కోరిన తీరును నడవగ
దారిని జూపించు మార్గదర్శిగ మూర్తీ!!

కామెంట్‌లు