సాంబ శివుని అష్ట మూర్తులు:;-సోమ రూపుడు - "మహా దేవుడు"! - "శంకర ప్రియ.," శీ ల., సంచార వాణి: 99127 67098
 🙏మహా దేవుడ వీవె!
     సోమ రూపుడ వీవె!
     అష్ట మూర్తీ! శివా!
               ఓ సాంబ దేవ!
      ( సాంబ దేవ పదాలు., "శంకర ప్రియ." )
👌పరమేశ్వరుడు అష్టమూర్తు లలో..  "సోముని" ( చంద్రుని ) రూపము నందు విరాజిల్లు చున్నాడు. "మహా దేవ" నామము తో వ్యవహరింప బడు చున్నాడు.
🔱మహా దేవాయ! దేవాయ!
    అనీశ్వరాయ! తే నమః!
    నమస్తే సోమ రూపాయ!
    శివాయ! గురవే నమః! 
         ( శ్రీ శివ నవరత్న స్తోత్రం.,)
 👌సాంబ శివుడు... చంద్ర మండలాంత ర్వర్తి! పదునారు కళలతో విలసిల్లు వాడు.. చంద్రుడు! ప్రకాశమానమైన, పరిశుద్ధమైన కాంతి తో విరాజిల్లు పరంబ్రహ్మమే పరమేశ్వరుడు!
👌 పరమేశ్వరుడే సోముడు! ఉమాదేవితో కూడియుండు వాడు. కనుక, "సోము"డని
శివునకు పేరు! చంద్రునకు మరొక పేరు.. "సోముడు" మరియు, మృగధరుడు. మృగమనగా లేడిని దాల్చిన వాడు.. సాంబ శివుడు!
🙏"ఓం మహా దేవాయ, చంద్ర మూర్తయే నమః!" అని, వేద మాత.. పరమ శివుని ప్రస్తుతిoచినది.
          🔱ప్రార్ధనా పద్య రత్నము
          ( శార్దూలము పద్యము)
       సోమా! సస్యకరా! రసాత్మక! సుధాoశూ! ఆర్ద్ర మూర్తీ! శివా!
         నీ మాహాత్మ్యము చేత, దేవ పితరుల్ నిత్యంబు సంపోషితుల్;
         శ్రీమత్ షోడశ సత్కళాకార! లసత్ శ్వేత ద్యుతీ! శుభ్ర! ని 
       స్సీమా! తాప విషాహరా! మృగాధర!  నీల కంఠేశ్వరా!
   
       (..శ్రీ నీల కంఠేశ్వర శతకము., బ్రహ్మశ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ., )
   🙏ఓం నమః శివాయ! అష్ట మూర్తయే నమః!

కామెంట్‌లు