ఓం నమః శివాయై నమః శివాయ! ఆకాశ దీపములు "శంకర ప్రియ.," శీ ల., సంచార వాణి: 99127 67098
 👌ప్రభా కరుడు సూర్యుడు!
     సుధా కరుడు చంద్రుడు!
      ఆకాశ దీపములు!
              శంకర ప్రియులార!
      (శంకర ప్రియ పదాలు., )
👌సాంబ శివుని అష్ట మూర్తులలో.. "సూర్య చంద్రులు" ప్రత్యక్ష మూర్తులు. పరమేశ్వరుడు... "ఈశాన" నామము తో.. సూర్యుని రూపము లో వెలుగును కలిగించు చున్నాడు! అట్లే, "మహాదేవ" నామము తో... చంద్రుని రూపములో వెన్నెలను కలిగించు చున్నాడు!
👌"ఓం ఈశానాయ సూర్య మూర్తయే నమః!" అని, ప్రభాకరుడగు సూర్యునకు;
    "ఓం మహా దేవాయ చంద్ర మూర్తయే నమః!" అని, సుధాకరుడగు చంద్రునకు; .. భక్తి ప్రపత్తులతో మనమంతా రెండు చేతులను జోడించి నమస్కరించు చున్నాము.
👌సూర్య చంద్రులే పుష్ప వంతులు! వారు .. ఆకాశములో  "మణి దీపము"ల వలె ప్రకాశించు చున్నారు. పుష్ప మనగా...  వికాసము. అది కలవారు. కనుక, "పుష్ప వంతులు" అని, సూర్య చంద్రు లిరువురకు ఒక్కటే పేరు!
          🔱ప్రార్ధనా పద్య రత్నము
          ( కంద పద్యము)
          నీవే శివ పరమాత్మవు!
          నీవే సత్యంబు, శివము, నీ వొక్కడవే!
           నీవే బిందువు, నాదము!
           నీవె శక్తివి, శివుడవు! ఈశాన శివా!
       
          ( శ్రీ శివ శతకము., పూర్వకవి విరచితము.,)
🕉️నమః శివాయ! ఓం నమో భగవతే,  రుద్రాయ.,

కామెంట్‌లు