అందమైన' జడ '..!!(మాట..ఆన్షి,రాత..కెఎల్వీ)

 పక్కమీదినుండి 
ప్రొద్దున్నే లేస్తా ..
వెంటనే కాలకృత్యాలు 
తీర్చేసుకుంటా ....!
చక్కని పాపిటతో 
తలదువ్వించుకుంటా ,
రెండుపిలకల జడను 
వేయించుకుంటా ..!
తల దువ్వుకోకుంటే
మాతాతకు కోపం ...
ఆడపిల్లల జుట్టు 
నిగనిగలాడాలట నిత్యం !
ఒత్తయిన జుట్టుతో
అందమైన జడలతో
అనందంగా ఉండాలట 
ఆడపిల్లలెప్పుడూ ...మా,
తాతమాటతోనే ...నేను
ఏకీభవిస్తాను ఇప్పుడు!
            ***
కామెంట్‌లు