పద్యాలు ; సాయి రమణి
1. అనంత తరంగ ప్రవాహా వెల్లువలు
లలిత లావణ్య రమ్యత అక్షరాల
సుందరత్వంబు నెలవు కల్గిన తెలుగు భాష
వినరా బిడ్డా!మన తెలుగు వైభవం!

2. సుందర సుగంధ పరిమళంబు
ప్రకాశ కాంతులతో వెలుగుతూ
విశ్వ విఖ్యత గాంచిన విజయ భాష
వినరా బిడ్డా!మన తెలుగు వైభవం!

3. వినూత్న వెల్లువల్ని వెదజల్లుతూ
జగతి జీవభాషలలో కెల్లనూ
అగ్రగాణ్యమై నిలిచిన అతి పురాతన భాష
వినరా బిడ్డా!మన తెలుగు వైభవం!


కామెంట్‌లు