చిత్రానికి పద్యం;-మచ్చ అనురాధతెలుగు భాషోపాధ్యాయురాలుజి.ప.ఉ.పాఠశాల కుకునూర్ పల్లి, కొండపాక మండలం , సిద్దిపేట జిల్లా.
 సీస పద్యం
చిత్రము జూడక చిత్రమాయెనుగద
ప్రాణమున్నయపుడె భారమనగ,
మరణమొందిన తండ్రి మాన్యత గుర్తించె 
పుత్రులున్న  ధరణి పుణ్యభూమి ,
పితృ రూపము వలెను పీఠమ్ము జేయించె
మమతల తనయుడు మాన్యుడతడు ,
నట్టింట వేయించి నాన్నగా భావించి
ధ్యానించె తండ్రిని తనివిదీర .
తేటగీతి
పీఠ మందున కూర్చుని  ప్రీతితోడ,
నాన్న యొడి లాగ  భావించె నందనుండు ,
గుండె గుడినున్న ప్రేమను గుమ్మరించె ,
కర్మ ఫలితమ్ము లీరీతి కలియుగాన


కామెంట్‌లు